Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

เนื้อหา

คุณสมบัติผู้เรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา


อะไรคือภาษาต่างประเทศธุรกิจ
ภาษาต่างประเทศธุรกิจคือ การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  ทั้งทางด้านการพูดด้านไวยกรณ์  ตลอดจนด้านการพูดคุยเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคล  เพื่อการดำเนินธุรกิจตลอดจนกิจการต่างๆ
ใครเหมาะสำหรับเรียนภาษาต่างประเทศ
1. เป็นผู้ที่ความมั่นใจในตนเอง  กล้าแสดงออก
2. เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีบุคลิกภาพดี  ชอบงานทางด้านการติดต่อสื่อสาร      
3. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี
อนาคตการทำงาน
1. ทำงานสถานทูต
2. ทำงานสายการบิน
3. ครูสอนภาษาอังกฤษ
4. นักแปลภาษา
5. ทำงานเกี่ยวกับมัคคุเทศน์  ไกด์  สจ๊วต
6. ทำงานโรงแรม  สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
7. ทำงานบริษัทชาวต่างชาติ  และอื่นๆ อีกมากมาย

 


อะไรคือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคือการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เป็นทั้ง  Hardware  และ  Software เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างหรือพัฒนาองค์กรต่าง ๆ ให้มีความสะดวกและมีความทันสมัยต่อการใช้งานอยู่ตลอดเวลา
ใครเหมาะสำหรับเรียนคอมพิวเตอร์
1. เป็นผู้ที่ชื่นชอบ  หรือมีความสนใจทางด้าน  IT  หรือเทคโนโลยีอยู่เสมอ
2. มีความกระตือรือร้น  ทันข่าว  ทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา
3. ชอบค้นคว้าหาความรู้ การศึกษาสิ่งใหม่ ๆ
อนาคตการทำงาน                                                                                                
1. นักเขียนโปรแกรม
2. นักวิเคราะห์ระบบ
3. นักซ่อมคอมพิวเตอร์
4. พนักงานคีย์ข้อมูล
5. ผู้ดูและระบบ
6. วิทยากรอบรมด้านคอมพิวเตอร์
7. นักคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์  ออกแบบ  ดีไซน์ ทำงานร้านถ่ายภาพ
8. ทำงานด้านเว็บดีไซน์
9. สอบบรรจุข้าราชการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์และอื่นๆ อีกมากมาย

 


อะไรคือบัญชีธุรกิจ
การบัญชี เป็นศิลปของการจดบันทึกรายการหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินโดยใช้หน่วยเงินตราเป็นหน่วยบันทึก จัดหมวดหมู่รายการเหล่านั้น  สรุปผล พร้อมทั้งตีความหมายของผลนั้นหรือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการบริหารทางการเงินอย่างมีระบบเพื่อวางแผนการใช้จ่ายอย่างรัดกุม
ใครเหมาะสำหรับเรียนบัญชี
1.  เป็นคนชอบคิด ชอบการคำนวณ ชอบการวิเคราะห์ ชอบงานทางด้านตัวเลข                              

2.  เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน
3.  เป็นคนที่มีความรอบคอบในการทำงาน
4.  มีบุคลิกภาพดี
อนาคตการทำงาน
1. นักบัญชี
2. ผู้ตรวจสอบบัญชี
3. นักวิเคราะห์ต้นทุน
4. นักวิเคราะห์และจัดระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์                                                        
5. ทำงานสำนักงานตรวจสอบเงิน  ตรวจสอบบัญชี
6. ทำงานกรมสรรพากร
7. สอบบรรจุข้าราชการทางด้านการบัญชี
8. ทำงานธนาคารด้านการเงินต่าง ๆ
9. นักเขียนโปรแกรมทางด้านบัญชี  และอื่นๆ

 


ทั้งระดับ  ปวช.และ ปวส.
1. เป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ  กศน.  เข้าศึกษาต่อในระดับ  ปวช.                             

2.  เป็นผู้จบการศึกษาระดับ  ปวช.  มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) และ  กศน.  เข้าศึกษาต่อในระดับ  ปวส.
อะไรคืองานการขาย - การตลาด
การขาย – การตลาด คือ การกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ในธุรกิจที่ทำให้เกิดการนำสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค หรือผู้ใช้บริการนั้น ๆ โดยได้รับความพอใจ ขณะเดียวกันก็บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ
ใครเหมาะสำหรับเรียนการขาย – การตลาด

  1. กล้าแสดงออก การพรีเซนต์งานเป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับการเรียนสายนี้
  2. ชอบติดต่อและสร้างสัมพันธ์กับคนทั่วไป คุยเก่งๆ ยิ้มเยอะ
  3. กล้าตัดสินใจด้วยเหตุและผล
  4. ชอบคิดสร้างสรรค์
  5. มีความมุ่งมั่นและมานะอดทน ต้องอดทน เพราะเราต้องทำงานเป็นทีมมีเหนื่อยมีท้อแน่นอน 

อนาคตการทำงาน
1. นักการตลาด
2. นักวิเคราะห์การตลาด
3. พนักงานขายตรง
4. บริหารธุรกิจส่วนตัว
5. นักธุรกิจ  และอื่นๆ

 

ทั้งระดับ  ปวช.และ ปวส.
1. เป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ  กศน  เข้าศึกษาต่อในระดับ  ปวช.
2.  เป็นผู้จบการศึกษาระดับ  ปวช.  มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) และ  กศน.  เข้าศึกษาต่อในระดับ  ปวส.
อะไรคืองานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
การโรงแรมและการท่องเที่ยว    เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ที่มีความใฝ่ฝันและสนใจการทำงานบริการที่มีความท้าทาย ไม่อยู่นิ่ง ได้ลับคมความคิดและไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้ใช้ทักษะทางภาษาและความเข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้องานที่หลากหลายสาขาอาชีพและเป็นงานที่มีสีสัน ไม่เฉพาะงานด้านการโรงแรมและท่องเที่ยวเท่านั้น หากยังมีอาชีพที่น่าสนใจมากสำหรับสาขางานนี้
ใครเหมาะสำหรับเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1.  เป็นคนรักงานบริการมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
2.  เป็นคนร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใส
3.  เป็นคนบุคลิกภาพดี  กล้าพูดกล้าแสดงออก 
4.  เป็นคนชอบทำกิจกรรม  สันทนาการหรือชอบร่วมกิจกรรม
5.  เป็นคนที่ชอบการท่องเที่ยว  ชอบความท้าทาย
อนาคตการทำงาน
1. พนักงานในบริษัทท่องเที่ยว ผู้ประกอบการทัวร์ต่าง ๆ
2. เป็นไกด์ พนักงานออกบัตรโดยสารทัวร์
3. ทำงานในรีสอร์ทและโรงแรมต่าง ๆ
4. ทำงานสายการบิน

Download Template Joomla 3.0 free theme.

วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
เลขที่ 146 ม.ถ.สุนอนันต์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
 80140