วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
เลขที่ 146 ม.ถ.สุนอนันต์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
 80140